Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen, afdeling Groningen , als gepubliceerd op de website.

www. Steiger-Rent.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gedaan door en/of aangegaan door Steiger-Rent  en de Huurder betreffende de verhuur, montage, remontage, demontage, en transporten van klimmaterialen in de ruimste zin van het woord.2. Afwijkingen, wijzigingen in en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn niet verbindend, tenzij schriftelijk door Steiger-Rent bevestigt. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Steiger-Rent binden Steiger-Rent niet dan nadat en voorzover zij door Steiger-Rent schriftelijk zijn bevestigd. Voorwaarden die afwijken van een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden laten de overige bepalingen daarvan onverlet.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Steiger-Rent en de Huurder in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

  4. Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Steiger-Rent .

  5. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk het tegendeel is bedongen. Offertes zijn geldig tot een maand na datum offerte. Steiger-Rent behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Huurder. Door Steiger-Rent uitgebrachte offertes zijn onder voorbehoud van eventueel kennelijke type- en/of drukfouten in tekst en prijs. Een overeenkomst tussen Steiger-Rent en Verhuurder komt eerst tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door Steiger-Rent.

Artikel 2 Prijzen

 1. De huur- en montageprijzen als door Steiger-Rent geoffreerd zijn vrijblijvende prijzen, exclusief BTW en overige heffingen en/of belastingen van overheidswege en gelden “af-depot van verzending” van Steiger-Rent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij deel- of nalevering zijn de prijzen van toepassing die gelden op de dag waarop de deel- of nalevering plaatsvindt.2. De prijzen zijn gebaseerd op normale werkuren, dat wil zeggen uren gelegen tussen 7.30 en 16.30 uur. Voor uren buiten de normale werkuren wordt de navolgende toeslag in rekening gebracht:
  • voor werkuren gelegen tussen 16.30 en 22.00 uur 50%;
  • voor werkuren na 22.00 en vóór 7.30 uur en werkuren op zaterdag en/of zondag geldt een toeslag van 100%.3. De in een aanbieding of door Steiger-Rent ondertekende overeenkomst vermelde bedragen zijn die, welke gelden ten tijde van de aanbieding respectievelijk ondertekening van de overeenkomst door Steiger-Rent .

Huur

 1. De verschuldigde huurprijs is exclusief montage, remontage, demontage, verankerings-materialen en transportkosten en wordt berekend vanaf de dag waarop de materialen in het magazijn van Steiger-Rent volgens overeenkomst ter beschikking staan van de Huurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum danwel indien geen beëindigingsdatum is overeengekomen de datum waarop de materialen bij Steiger-Rent zijn terugbezorgd danwel door Steiger-Rent zijn opgehaald.5. De materialen worden verhuurd voor periodes van volle weken te rekenen in periodes van zeven (7) opeenvolgende dagen tenzij anders is overeengekomen. Steiger-Rent berekend geen dagprijzen.
 1. Officiële vorstverletdagen en vakantiedagen komen volledig voor rekening en risico van Huurder en tellen dan ook volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.

Montage

 1. Voor de overeengekomen door Steiger-Rent te verrichten montagewerkzaamheden kan tussen Steiger-Rent en de Huurder een vaste aanneemsom worden bepaald, dan vindt afrekening plaats per meetbare en vastgestelde eenheid zoals per strekkende of per vierkante meter.8. De overeenkomst tot het verrichten van montagewerkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. Steiger-Rent is gerechtigd voor overwerk en ander buitengewone omstandigheden aan de Huurder extra toeslagen in rekening te brengen. Kosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de Huurder.9. Indien de te verrichten overeengekomen werkzaamheden bij een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de Huurder zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd, heeft Steiger-Rent het recht om de hieruit voortvloeiende kosten bij de Huurder in rekening te brengen op basis van de dan geldende prijzen van. Steiger-Rent

Artikel 3 Facturering en Betaling

 1. Facturering van de huurprijs en/of montage prijs geschiedt bij aanvang van de huur c.q. de montage tenzij anders is overeengekomen. De in artikel 4 genoemde borgsom wordt direct na het aangaan van de overeenkomst gefactureerd.2. Alle betalingen die krachtens deze algemene voorwaarden aan Steiger-Rent dienen te worden voldaan, dienen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven rekening(en) te zijn bijgeschreven.3. Steiger-Rent is gerechtigd de Huurder over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW een kredietpercentage van 2% in rekening te brengen. Bij betaling binnen de in lid 2 gestelde termijn, kan de Huurder het berekende kredietpercentage in mindering brengen op de hoofdsom.

  4. Het bepaalde in lid 3 laat onverlet dat, indien de Huurder niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, Huurder van rechtswege in verzuim is in welk geval Steiger-Rent zonder nadere ingebrekestelling het recht heeft vanaf de vervaldatum rente in rekening te brengen over het te innen bedrag naar een percentage 4 punten boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank. Indien Steiger-Rent zich genoodzaakt ziet bij niet tijdige betaling door Huurder de vordering ter incasso in handen van derden te stellen, is de Huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De Huurder is tenminste verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,– te vermeerderen met rente en kosten. Alle betalingen door of namens Huurder geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij anders schriftelijk door partijen overeengekomen. Steiger-Rent is te allen tijde gerechtigd van de Huurder te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen aan    Steiger-Rent verschuldigd is.

  5. Steiger-Rent is gerechtigd alle verbintenissen, welke zij uit welken hoofde ook, jegens de Huurder op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering jegens Steiger-Rent niet nakomt. Indien de Huurder meer dan dertig (30) dagen in verzuim blijft, is Steiger-Rent gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Huurder aanspraak op schadevergoeding kan maken, doch onverminderd het recht van Steiger-Rent op volledige schadevergoeding.

Artikel 4 Aflevering en Risico

 1. Onmiddellijk na het sluiten van een huurovereenkomst is de Huurder aan Steiger-Rent een borgsom verschuldigd ten bedrage van € 200.00 tenzij anders is overeengekomen.2. De voor de montagewerkzaamheden bepaalde tijd is vastgesteld in de verwachting dat Steiger-Rent de aflevertijd kan nakomen en de montagewerkzaamheden als ten tijde van de aanbieding voorzien kan uitvoeren en geldt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, als bij benadering en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een bepaalde tijd brengt Steiger-Rent niet in verzuim. In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is en zijn de kosten, verbonden aan deze verlening voor rekening van de Huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Aansprakelijkheid).3. Aflevering van het materiaal vindt plaats “af depot” van Steiger-Rent door het voorrijden van het transportmiddel waarmee het materiaal of een gedeelte daarvan naar de plaats van bestemming wordt gebracht. De keuze van het transportmiddel is aan Steiger-Rent
  Transport naar de plaats van bestemming is voor rekening van de Huurder. Vanaf het moment dat Steiger-Rent de materialen of een gedeelte daarvan op de plaats van bestemming heeft afgeleverd gaat het risico van diefstal, verlies en beschadiging van deze materialen over op de Huurder.

  4. De Huurder is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van materialen of gereedschappen die aan Steiger-Rent toebehoren, die bij de montage zijn aangewend en op de plaats van montage zijn achtergebleven ten behoeve van de montagewerkzaamheden.

  5. Indien de materialen wegens overmacht aan de zijde van n Steiger-Rent niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zal  Steiger-Rent deze voor rekening en risico van de Huurder opslaan.

Artikel 5 Acceptatie

Indien de Huurder bij aflevering van de materialen of na montage van de door Steiger-Rent afgeleverde materialen zich – al dan niet stilzwijgend – akkoord verklaart met kwaliteit en toepasbaarheid, wordt de Huurder geacht het steigermateriaal en de constructie daarvan te hebben goedgekeurd en heeft oplevering plaats gevonden. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden met betrekking tot kwaliteit en toepasbaarheid van de afgeleverde materialen dienen binnen twee (2) werkdagen na de aflevering van de materialen schriftelijk bij Steiger-Rent te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Huurder al zijn aanspraken ter zake op Steiger-Rent verliest.

Artikel 6 Garantie

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 (Aansprakelijkheid) garandeert Steiger-Rent de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door Steiger-Rent afgeleverde c.q. gemonteerde materialen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichtingen van de fabrikant of toeleverancier van de materialen jegens Steiger-Rent en het verhaal dat deze fabrikant of toeleverancier biedt.2. Steiger-Rent verplicht zich om door Steiger-Rent afgeleverde ondeugdelijke c.q. onjuiste materialen voor zover onder lid 1 van dit artikel vallend, op zijn kosten te herstellen c.q. te vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de materialen zelf. De overige kosten tot vervanging – met uitzondering van de transportkosten binnen Nederland – zijn voor rekening van de Huurder. Op de Huurder rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid c.q. onjuistheid.3. Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of toepasbaarheidafwijkingen van door Steiger-Rent aangeleverde en/of gemonteerde materialen is het de Huurder niet toegestaan zonder toestemming van Steiger-Rent de door Steiger-Rent aangeleverde c.q. gemonteerde materialen en/of onderdelen daarvan te repareren en/of te vervangen en/of aan te vullen. Indien dit zonder toestemming van Steiger-Rent toch plaatsvindt, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is  Steiger-Rent ontslagen van al zijn verplichtingen jegens de Huurder.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Steiger-Rent is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de Huurder of enige derde gehouden dan welke uit artikel 6 (Garantie) voorvloeit, waarbij bovendien geldt dat Steiger-Rent nooit gehouden zal zijn tot het betalen van meer schadevergoeding dan het maximale bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd ingevolge de door Steiger-Rent afgesloten verzekering. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde materialen, verrichte montagewerkzaamheden, vervaardigde modellen en verstrekte adviezen wordt veroorzaakt, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Steiger-Rent is voorts niet aansprakelijk jegens de Huurder of enige derde voor schade veroorzaakt door opzet, schuld, nalatigheid van degene van wie Steiger-Rent zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienstbetrekking deze ook staat. Ook is Steiger-Rent niet aansprakelijk jegens de Huurder of enige derde voor schade veroorzaakt door de door Steiger-Rent gebruikte hulp- of vervoersmiddelen. Een en ander behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Steiger-Rent.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Huurder de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Steiger-Rent meldt.3. Indien Steiger-Rent bij de uitvoering van de overeenkomst schade veroorzaakt aan goederen van de Huurder, welke schade noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst en mitsdien onvermijdelijk is, is Steiger-Rent voor die schade niet aansprakelijk. Steiger-Rent is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan aan bloempotten, planten, tuinmeubelen en dakbedekkingen/pannen.

Artikel 8 Verzekering

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van aflevering van de materialen door de Huurder te zijn verzekerd. Steiger-Rent is gerechtigd een kopie van de betreffende polis te vragen.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht worden alle feiten en omstandigheden verstaan die buiten de invloedssfeer van Steiger-Rent liggen en op grond waarvan redelijkerwijze van Steiger-Rent geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende omstandigheden, maar niet beperkt tot die omstandigheden: niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel van Steiger-Rent, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerde omstandigheden.

Artikel 10 Verplichtingen de Huurder bij huur c.q. montage

 1. De Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor in de huur genomen materialen vanaf het tijdstip van aflevering als bedoeld in artikel 4 tot de terugkeer van het materiaal in het magazijn van  Steiger-Rent.  Geleverde materialen mogen door Huurder uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van Steiger-Rent. Terugzending geschiedt voor rekening en risico van de Huurder.
 2. Het is de Huurder niet toegestaan het materiaal onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Het is de Huurder evenmin toegestaan zonder toestemming van Steiger-Rent het materiaal van de plaats en/of werken waarvoor deze bestemd zijn te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen en/of wijzigingen in het door Steiger-Rent aangeleverde en gemonteerde materiaal aan te brengen en/of dat materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de overeenkomst met de Huurder is bestemd. Het is de Huurder evenmin toegestaan deze verwijderingen en/of verplaatsingen en/of opstellingen en/of wijzigingen door derden te laten uitvoeren of het materiaal door derden te laten gebruiken.3. De Huurder verplicht zich goede zorg te dragen voor het materiaal en het materiaal tegen vervangingswaarde verzekerd te houden ter zake schade, risico, vermissing en diefstal.4. De Huurder is verplicht bij iedere retourzending van materiaal van Steiger-Rent, om welke reden dan ook, Steiger-Rent daarvan schriftelijk vijf (5) werkdagen tevoren op de hoogte te brengen. De Huurder is verder verplicht alle tijdens de huurperiode aan het materiaal ontstane schade, veroorzaakt door wat dan ook, te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
  5. Nadat Steiger-Rent het materiaal terug heeft ontvangen, kan zij binnen een redelijke termijn de Huurder aansprakelijk stellen voor de aan het materiaal geconstateerde schade.

  6. Gedurende de huurtermijn is de Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Steiger-Rent voor alle schade voortvloeiend uit het niet in acht nemen van die voorschriften.

  7. Indien verhuur van het materiaal in gemonteerde staat is overeengekomen en de montage c.q. demontage van het materiaal wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van Steiger-Rent zal zulks geen wijziging ten gevolge hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang huur.

  8. In geval overeengekomen is dat het materiaal aan het eind van de huurtermijn door Steiger-Rent zal worden afgehaald, zal de Huurder het materiaal na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten ten gevolge van niet nakomen van deze verplichtingen kunnen door Steiger-Rent in rekening worden gebracht.

  9. De Huurder is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

  a. Dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de materialen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;
  b. dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Steiger-Rent te verrichten montagewerkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd en correct zijn;
  c. dat de werkzaamheden welke verband houden met maar behorend tot de opdracht van Steiger-Rent op juiste wijze en tijdig zijn verricht;
  d. dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de Huurder tijdig voor aanvang van de montage c.q. demontage in het bezit zijn van Steiger-Rent, bij gebreke waarvan Steiger-Rent niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden;
  e. Dat alle zich op het (on)bewoonde bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montagewerkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door Steiger-Rent op te richten constructie te dragen. Het terrein dient twee a drie meter gemeten vanaf de gevel vrij te zijn van obstakels zoals bloempotten, tuinmeubilair en planten;
  f. dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor de transportmiddelen van Steiger-Rent;
  g. dat de Huurder in het bezit is van alle voor de te verrichten montage- c.q. demontagewerkzaamheden vereiste vergunningen;
  h. dat de Huurder alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
  i. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar is en dat in de ruimte waarin eventueel wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn;
  j. dat de montage- c.q. demontagewerkzaamheden zonder stoornis kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die een ongestoorde montage c.q. demontage verhinderen;
  k. dat de aangevoerde doch niet gemonteerde goederen, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op door  Steiger-Rent toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze goederen en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Huurder voor deze goederen zelve;
  l. dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van Steiger-Rent  te plaatse aanwezig zijn en dat de door Steiger-Rent gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard;
  m. dat de eventueel verschuldigde rechten, waaronder precario, tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht..
  n. dat aan Steiger-Rent  het juiste vulmiddel ter beschikking wordt gesteld om de ankergaten van gemonteerde steiger(constructie)s te dichten. Voorzover de Huurder dit nalaat zal Steiger-Rent op eigen kosten voor afdichting van de ankergaten zorgdragen door middel van een neutraal vulmiddel.

Artikel 11 Beëindiging

 1. Indien de Huurder een of meerdere van zijn verplichtingen in deze algemene voorwaarden genoemd of in een nadere overeenkomst met Steiger-Rent gespecificeerd niet of niet geheel nakomt, wordt deze geacht een zodanige tekortkoming zijdens de Huurder te zijn dat Steiger-Rent gerechtigd is te allen tijde door een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de Huurder, en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de Huurder te beëindigen of te ontbinden. Alle schade die hieruit voortvloeit voor Steiger-Rent  komt geheel voor rekening van de Huurder.2. Bij overeenkomsten voor onbepaalde duur kan de Huurder met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst beëindigen, met inachtneming overigens van de van toepassing zijnde en blijvende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.3. Bij beëindiging van de overeenkomst om wat voor reden dan ook behoudt Steiger-Rent de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de Huurder voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan materialen en onderdelen daarvan c.q. vermissing daarvan.

  4. Al het geen de Huurder na beëindiging van de huur nog aan  Steiger-Rent verschuldigd is ter zake niet betaalde facturen of eventueel te vergoeden schade, kan door Steiger-Rent verrekend worden met de borgsom, zulks onverlet het recht van Steiger-Rent op aanvullende schadevergoeding.

  5. Het demonteren en retourneren van het materiaal zal door Steiger-Rent  geschieden, binnen twee (2) werkdagen na beëindiging van de overeenkomst; de Huurder blijft in die periode aansprakelijk voor het materiaal.

  6. De materialen dienen na afloop van de huurperiode schoon door de Huurder te worden opgeleverd. Eventuele extra schoonmaakwerkzaamheden die daarna nog door Steiger-Rent verricht moeten worden, worden aan de Huurder in rekening gebracht.

  7. Steiger-Rent kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Huurder – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Huurder faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.  Steiger-Rent zal wegens deze beëindiging gerechtigd zijn onmiddellijk alle haar toebehorende materialen die bij de Huurder aanwezig zijn op te halen.

Artikel 12 Overige bepalingen

1.Het is Steiger-Rent toegestaan aan het door haar verhuurde materiaal reclame-uitingen te bevestigen.

2. De Huurder is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur het materiaal van Steiger-Rent niet wordt vermengd met soortgelijk materiaal van derden. Mocht vermenging als bedoeld in de vorige zin toch plaatsvinden, is de Huurder gehouden de waarde van dat materiaal aan Steiger-Rent te vergoeden.

3. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen voortvloeiende uit de met de Huurder gesloten overeenkomst(en) zijn, behoudens door de Huurder te leveren tegenbewijs, de administratieve gegevens van Steiger-Rent beslissend.

4. Indien de Huurder zich jegens Steiger-Rent beroept op diens garantieverplichting, rust op de Huurder de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheden c.q. ondeugdelijkheid van materiaal en/of montage, of dat personeel van Steiger-Rent het werk met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

5. Op deze algemene voorwaarden evenals op de tussen Steiger-Rent en de Huurder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6. De bevoegde rechter in het arrondissement Groningen zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die uit de algemene voorwaarden of een nadere overeenkomst voortvloeien.

7. Het is de Huurder niet toegestaan om door andere bedrijven handelingen te laten verrichten aan de door de Huurder bij Steiger-Rent ingehuurde materialen.